blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

1. งานจัดการเรียนการสอนวิชา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 400009)


       1.1  ขั้นตอนการเรียน
              >> ผังขั้นตอนการเรียน

       1.2  แนวการสอน และรายละเอียดวิชา
              >> แนวการสอน
              >> เกณฑ์การให้คะแนนภาคเรียนที่ 2/2559 และกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
          

       1.3  ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
              >> ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

       1.4  สรุปผลการจัดการเรียนการสอน
              >>  ปีการศึกษา 2557
              >>  ปีการศึกษา 2556 
              >>  ปีการศึกษา 2555
              >>  
ปีการศึกษา 2554


     

                     


 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6