Home - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

คลังแห่งภาษา เสริมสร้างปัญญา แก่มวลชน

ศูนย์ภาษา เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์สอบมาตรฐานทางภาษาเพื่อรองรับการศึกษาระดับนานาชาติ

img

>> ยืนยันการเข้าสอบVRU-TEP(รหัส58)รอบเก็บตก Click
>> ประกาศรายชื่ออบรม VRU-TEP สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์(รหัส57)
>> ลงชื่ออบรมภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน (ช่วงเย็น)
>> 
แจ้งน.ศ.ที่ลงอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น (VLET01)และ(VLET02) จะเริ่มอบรมวันเสาร์ครั้งแรก วันที่2 ก.พ.62 และ วันจันทร์ครั้งแรกเริ่มวันที่ 4ก.พ.62 
>> แบบฟอร์มดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ Click

Read more!

 

img

 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6