blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

ประกาศตารางสอบVRU-TEP

 
 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบและเวลาสอบโดยกดตามรอบที่ระบุ
***น.ศ.ต้องนำบัตรน.ศ หรือ บัตรประชาชนมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ และมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 5 นาที***


นักศึกษาชั้นปีที่2 (รหัส61)
วันที่24 มี.ค.63
รอบที่1(08.30-10.30)          รอบที่2 (10.40-12.40)          รอบที่3 (13.30-15.30)

นักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59)
วันที่25 มี.ค.63      รอบเช้า (09.00-11.00)           รอบบ่าย (13.00-15.00)

วันที่26 มี.ค.63      รอบเข้า (09.00-11.00)           รอบบ่าย (13.00-15.00) 

 

 

 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6