blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

เกรดอบรมวิชา VLET01-04 ภาคฤดูร้อน/2564 รุ่น3


นักศึกษาสามารถพิมพ์รหัสนักศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการอบรมตามคอร์สที่อบรม
และหากผลอบรมเป็น I ให้นักศึกษา add line ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 


 ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET01 ภาคฤดูร้อน/64 รุ่น3 (อบรม พ.ค.65)


ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET02 ภาคฤดูร้อน/64 รุ่น3 (อบรม พ.ค.65)ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET03 ภาคฤดูร้อน/64 รุ่น3 (อบรม พ.ค.65)ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET04 ภาคฤดูร้อน/64 รุ่น3 (อบรม พ.ค.65)

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6