blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

สอบภาษาอังกฤษ VRU-TEP

##ลงชื่อ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ VRU-TEP ก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ (ภาคพิเศษ)## 

สถานที่สอบ ห้อง ศภ.503 ชั้น5 ศูนย์ภาษา อาคาร75ปีฯ

โปรดเลือกรอบที่จะสอบ (จำกัดรอบละ30คน)
เมื่อลงชื่อเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษามาเข้าสอบตามวันและเวลาที่เลือกไว้


 

วันเสาร์ที่ 18 ม.ค.63        เวลา 09.00น.-11.00น.                            วันเสาร์ที่ 18 ม.ค.63            เวลา 13.00น.-15.00น.

วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค.63    เวลา 09.00น.-11.00น.                             วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค.63       เวลา 13.00น.-15.00น.

วันเสาร์ที่ 25 ม.ค.63        เวลา 09.00น.-11.00น.                             วันเสาร์ที่ 25 ม.ค.63            เวลา 13.00น.-15.00น.

วันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค.63    เวลา 09.00น.-11.00น.                             วันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค.63       เวลา 13.00น.-15.00น.
***วันสอบกรุณานำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงในห้องสอบด้วย**
 


 


 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6