blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

OLD NEWS>> รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา Click
>> ประกาศรายชื่อผู้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562 Click
>> ตารางสอบปลายภาครายวิชา VLE101 เเละ ตร.สอบ VLE205 นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562
>> 
ประกาศรายชื่อผู้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562 Click
>> ประกาศรายชื่อผู้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่2/2562 Click
>> ประกาศรายชื่อผู้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่2/2562 Click>> ประกาศรายชื่อผู้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับดุษฎีบัณฑิต(ผ่าน) ภาคเรียนที่1/2562 (สอบ16ต.ค.62) Click
>> ประกาศรายชื่อผู้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่1/2562 Click
>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC วันที่21ส.ค.62
>> ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1(รหัส62) เข้าสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ VRU-TEP ประจำปีการศึกษา 1/2562 **วันสอบให้น.ศ.นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงก่อนเข้าสอบ** 
>> ประกาศรายชื่อน.ศ.อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น (VLET01)และ(VLET02) จะเริ่มอบรมวันเสาร์ครั้งแรก วันที่6 ก.ค.62 และ วันอังคารครั้งแรกเริ่มวันที่ 9ก.ค.62 

>> ประกาศเลื่อนโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่1 เป็นวันพุธที่31ก.ค.62 เวลา 13.00น.-16.00น.
>> ประกาศรายชื่อน.ศ.อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น (VLET01)และ(VLET02) จะเริ่มอบรมวันเสาร์ครั้งแรก วันที่6 ก.ค.62 และ วันอังคารครั้งแรกเริ่มวันที่ 9ก.ค.62 
>> ลงชื่อสอบ TOEIC 10ก.ค.62 Click
>> ลงชื่ออบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนครั้งที่1

>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่2/2561 (สอบ 8พ.ค.62) Click
>> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)
>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) Click
>> ประกาศตารางสอบนักศึกษา วิชา VLE101 และ VLE205 Click
>> ประกาศรายชื่อน.ศ.ชั้นปี1 ภาคปกติ รหัส 61 อบรมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  English Communication Skills Sharpener 1(รหัสVLET01)  ดูรายชื่อ Click
>> ประกาศรายชื่อผู้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่1/2561 (สอบผ่าน) Click
>> อบรมภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน (ทุกวันพุธ)Click
>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่1/2561 (สอบ 8ส.ค.61) Click

>> ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สอบผ่าน การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(VRU GRAD ENGLISH TEST) ภาคเรียนที่ 1/2560 Click

>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC วันที่20ธ.ค.60  Clickอ่านรายละเอียด
>> ลงชื่อสอบ TOEICวันที่20 ธ.ค.60 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร Click
>> ผู้ที่สอบ TOEIC วันที่18ต.ค.60 สามารถติดต่อรับผลคะแนนได้ที่ ห้อง LC201 ชั้น2 ศูนย์ภาษา ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
>> ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สอบผ่าน การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(VRU GRAD ENGLISH TEST) ภาคเรียนที่ 2/2559 Click
>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรเตรียมพร้อมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาวันที่ 20 – 21พฤษภาคม2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปีวไลยอลงกรณ์ โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คลิ๊กดูรายชื่อ กลุ่มที่1  กลุ่มที่2  กลุ่มที่3
>> ยืนยันสิทธ์เข้าสอบ TOEIC (ฟรี) สำหรับนักศึกษา  Click
>> 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่  2/2559 (สอบ17พ.ค.60) Click
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมพร้อมสอบ TOEIC แยกตามวันและห้องเรียน
>> เรียนวันจันทร์และวันพุธ   (กลุ่ม3 click ห้อง LC701 / กลุ่ม4 click ห้อง LC702)  
>> เรียนวันอังคารและพฤหัส (กลุ่ม1 click  ห้องLC701/ กลุ่ม2 click ห้อง LC702)
>> ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สอบผ่าน การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(VRU GRAD ENGLISH TEST) ภาคเรียนที่ 1/2559 Click

>>  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 Click
>> ประกาศผลรางวัลการแข่งขันจัดบอร์ด Board Decoration Competition ในโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 1/2559 (สำหรับผู้ได้รับรางวัลให้นำสำเนาบัตรประชาชน และบัตรนักศึกษา มาติดต่อขอรับรางวัลที่ห้อง LC201 ชั้น2 ศูนย์ภาษา ได้ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.59 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  Click
>> ประชาสัมพันธ์!!!! ด้วยมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (สอนเป็นภาษาเวียดนาม) จำนวน 10 ทุน และทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน (ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก) นักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนได้ที่ www.bic.moe.go.th ภายใต้หัวข้อ ทุนการศึกษา
>> ขอเชิญชวนผู้สนใจ อายุ18-35 ปี เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก (JENESYS2016) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย บริษัทชั้นนำและกิจกรรมโฮมเสตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น  
ผู้สนใจสามารถสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.mua.go.th 
หัวข้อแวดวงอุดมศึกษา และส่งใบสมัครภายในวันที่17 พฤศจิกายน 2559
>> ลงทะเบียนโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักท่องเที่ยว (Survival Chinese for Tourist) หลักสูตร 15 ชม. (สำหรับนักศึกษา)
>> ลงทะเบียนโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับนักท่องเที่ยว (Survival Vietnamese for Tourist Course) สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
>> ลงทะเบียนโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชาสำหรับนักท่องเที่ยว (Survival Cambodia for Tourist Course) สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
>> ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK (HSK Test Preparation Course) 20 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษา
>> ประชาสัมพันธ์...รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายฤดูหนาวและวัฒนธรรมจีน "Root Seeking Camp"  เพื่อไปอบรมและศึกษาวัฒนธรรมจีนเป็นเวลา 15 วัน ณ Central China Normal University เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2559 สามารถลงชื่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ชั้น1 อาคาร100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 พ.ย.59 คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
>>  ประกาศ!!! ศูนย์ภาษาขอยุติการจัดสอบภาษาอังกฤษVRU-TEP สำหรับน.ศ.ปี1 ที่ยังไม่มีเรียนรายวิชา VLE101 ในเทอม1/59 นี้ โดยจะจัดสอบ VRU-TEP ในวิชา VLE101 ในเทอม 2/59 (เดือนม.ค.60) ต่อไป สำหรับน.ศ.ปี1 ที่เรียนวิชา VLE101 ในเทอม1/2559  แล้วยังไม่ได้สอบขอให้ลงชื่อได้ที่อาจารย์ผู้สอน ทางศูนย์จะแจ้งวันสอบอีกครั้ง
>>  ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้งานฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน(เพิ่มเติม)  Clickลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่  สามารถเช็ครายชื่อได้ที่นี่ Click
>> ด่วน!!!  ศูนย์ภาษา รับสมัคร อาจารย์ชาวไทย สอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๗ อัตรา สนใจสามารถโหลดใบสมัครได้ที่นี่  Downloadใบสมัคร
>>  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC (ฟรี) จากโครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อเตรียมสอบ TOEIC คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ
>>  ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้งานฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  Clickลงทะเบียน

>>  ลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษโปรแกรมEllis สำหรับนักศึกษาชั้นปี4 และปี3 กดที่นี่
>>  อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักท่องเที่ยว Clickลงทะเบียน
>>  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. - 8 เม.ย.59 รายชื่อกลุ่ม1 กลุ่ม2 Click / รายชื่อกลุ่ม3 กลุ่ม4 Click

>>   ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “Techniques for Writing a Research Abstract and Making an Oral Presentation” รุ่นที่ 1 Click
>>   ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 2559 ถึง วันที่ 14 มี.ค. 2559  รายชื่อ กลุ่มที่ 1 Click  / กลุ่มที่ 2 Click / กลุ่มที่ 3  Click / กลุ่มที่ 4 Click
>>   ประกาศผลสอบ VRU GRAD English Test ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 Click
>>   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่  1/2558  Click
>> Click ที่นี่ สำหรับอาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อรับ username/password โปรแกรมออนไลน์ Speexx (พิมพ์ชื่อสาขาวิชา เพื่อค้นหา)
>> โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้นระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน –3 ธันวาคม2558  ณ ศูนย์ภาษา สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครอบรมได้ที่คณะ ,หน่วยงานต้นสังกัด และศูนย์ภาษา(ชั้น2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์/โทรสาร 02-9093044 เลขหมายภายในต่อ 456,455 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ต.ค.58  Click ดูตารางอบรม
>> ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ผู้สอบผ่าน การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(VRU GRAD ENGLISH TEST) ภาคเรียนที่ 2/2557 Click
>> ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  ผู้สอบผ่าน  การอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course)  Click
>> กำหนดการสอบ VRU Grad English Test  บัณฑิต(ป.เอก) วันพุธที่ 26 ส.ค. 58 ห้อง LC404 (ชั้น4) ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่  1/2558  click
>> 8 - 9 ,15 -17 ส.ค. 58 ศูนย์ภาษาร่วมกับสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถ ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ ‪#‎CEFR‬(Common European Framework of Reference for Language) 

>> แจ้งกำหนดการสอบ TOEIC วันศุกร์ที่ 22 พ.ค.58 เวลา 13.00น.-15.00น.ห้อง LC801 ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปีฯ  โปรดเตรียมบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวของนักศึกษาและบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยมาในวันสอบด้วย
>> กำหนดการสอบ VRU GRAD ENGLISH TEST (นศ.ปริญญาเอก)     วันพุธที่ 22 เม.ย.58 ที่ ศูนย์ภาษา
>> กำหนดการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกชั้นเรียน วิชา 4000009  
 นักศึกษาภาคเรียน 2/57 click!      นักศึกษาภาคเรียน 3/57 click!

>>ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่  2/2557  click
>> เชิญร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2/57 (วันที่ 1  เม.ย. 58   ช่วงเช้า English Quiz Competition ช่วงบ่าย Singing Contest)
>> รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการ Quiz of the Month คำถามประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 
 November 28, 2014
>> จองวันและช่วงเวลา เพื่อทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โปรแกรม Ellisสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4
 November 23, 2014
>> 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 November 18, 2014

 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6