blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

SPEEXX


> SPEEXX  REPORT

    รายงานผลการเข้าฝึกทักษะ โปรแกรม Speexx Online
                  >> เดือนเมษายน 2558
                  >> เดือนพฤษภาคม 2558
                  >> เดือนมิถุนายน 2558
                  >> เดือนกรกฎาคม 2558
                  >> เดือนสิงหาคม 2558
                        >> เวอร์ชั่นเก่า
                        >> เวอร์ชั่นใหม่ (mobile support)
                  >> เดือนกันยายน 2558
                        >> เวอร์ชั่นเก่า
                        >> เวอร์ชั่นใหม่
                 >> เดือนตุลาคม 2558
                        >> เวอร์ชั่นเก่า
                        >> เวอร์ชั่นใหม่
                  >> เดือนพฤศจิกายน 2558
                        >> เวอร์ชั่นเก่า
                        >> เวอร์ชั่นใหม่
                  >> เดือนธันวาคม 2558
                        >> เวอร์ชั่นใหม่
                  >> เดือนมกราคม 2559
                  >> เดือนกุมภาพันธ์ 2559
                  >> เดือนมีนาคม 2559
                  >> เดือนเมษายน 2559
                  >> เดือนพฤษภาคม 2559
                  >> เดือนมิถุนายน 2559
                  >> เดือนกรกฎาคม 2559
                  >> เดือนสิงหาคม 2559


    สรุปจำนวนผู้ใช้ โปรแกรม Speexx Online
                  >> เดือนเมษายน 2558
                  >> เดือนมิถุนายน 2558 
                  >> 
เดือนกรกฎาคม 2558
                  >> เดือนสิงหาคม 2558
                        >>
เวอร์ชั่นเก่า
                        >> เวอร์ชั่นใหม่ (mobile support)
                  >> เดือนกันยายน 2558
                        >> เวอร์ชั่นเก่า
                        >> เวอร์ชั่นใหม่ (mobile support)
                  >> เดือนตุลาคม 2558
                        >> เวอร์ชั่นเก่า
                        >> เวอร์ชั่นใหม่
                  >> เดือนพฤศจิกายน 2558
                        >> เวอร์ชั่นเก่า 
                        >> เวอร์ชั่นใหม่ (mobile support)
                  >> เดือนธันวาคม 2558
                        >> เวอร์ชั่นใหม่ (Mobile support)
                  >> เดือนมกราคม 2559
                  >> เดือนกุมภาพันธ์ 2559
                  >> เดือนมีนาคม 2559
                  >> เดือนเมษายน 2559
                  >> เดือนพฤษภาคม 2559
                  >> เดือนมิถุนายน 2559
                  >> เดือนกรกฎาคม 2559
                  >> เดือนสิงหาคม 2559
 

 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6