blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

Vision and Mission

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปรัชญา (Philosophy)
"คลังแห่งภาษาเสริมสร้างปัญญาแก่มวลชน" 
House of Languages Promoting Knowledge Serving the Community


วิสัยทัศน์ (Vision)
"ศูนย์ภาษา เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์สอบมาตรฐานทางภาษาเพื่อรองรับการศึกษาระดับนานาชาติ
The VRU Language Center is a center for language learning and skill development and standard language test center for international studies.


พันธกิจ (Mission)
ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ ดังนี้
      1.  จัดการเรียนการสอนและการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันเพื่อรองรับการศึกษาระดับนานาชาติ
      2.  ให้การบริการทางวิชาการด้านภาษาต่างๆแก่ชุมชน
      3.  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านภาษา
      4.  ส่งเสริมให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self-Access Learning)
      5.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายร่วมมือหลากหลายรูปแบบกับองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา


วัตถุประสงค์ (Objectives)
   
   1. เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการศึกษาระดับนานาชาติ

       2. เพื่อวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น

       3. เพื่อบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รองรับการศึกษาระดับนานาชาติ


นโยบาย (Policies)
     
   1. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร
                1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
                1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
                1.3  ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านและการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
         2. นโยบายด้านงานวิจัย
                2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
                2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นำผลการวิจัยมาบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน
         3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
                3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น
                3.2 ให้ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก


 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6