blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

สรุปคะแนนสอบ VRU TEP


สรุปคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ VRU-TEP  นักศึกษาแรกเข้า


>> ปีการศึกษา 2561         1. สรุปภาพรวม       2.สรุปหลักสูตรภาษาอังกฤษ     3.สรุปหลักสูตรภาษาไทย


สรุปคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ VRU-TEP นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
>> ปีการศึกษา 2562       
1. สรุปภาพรวม 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6