blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

สรุปคะแนนสอบ VRU TEP


สรุปคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ VRU-TEP  นักศึกษาแรกเข้า

>> ปีการศึกษา 2564       1. สรุปภาพรวม        2.สรุปหลักสูตรภาษาอังกฤษ     3.สรุปหลักสูตรภาษาไทย
>> ปีการศึกษา 2563       1. สรุปภาพรวม        2.สรุปหลักสูตรภาษาอังกฤษ     3.สรุปหลักสูตรภาษาไทย
>> ปีการศึกษา 2562      1. สรุปภาพรวม        2.สรุปหลักสูตรภาษาอังกฤษ     3.สรุปหลักสูตรภาษาไทย
>> ปีการศึกษา 2561         1. สรุปภาพรวม        2.สรุปหลักสูตรภาษาอังกฤษ     3.สรุปหลักสูตรภาษาไทย
>> ปีการศึกษา 2560         1. สรุปภาพรวม       2.สรุปหลักสูตรภาษาอังกฤษ     3.สรุปหลักสูตรภาษาไทย

>> ปีการศึกษา 2559         1. สรุปภาพรวม       2.สรุปหลักสูตรภาษาอังกฤษ     3.สรุปหลักสูตรภาษาไทย

 


สรุปคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ VRU-TEP นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

>>ปีการศึกษา 2566        สรุปภาพรวม
>> ปีการศึกษา 2565       
สรุปภาพรวม
>> ปีการศึกษา 2564       สรุปภาพรวม
>> ปีการศึกษา 2563       สรุปภาพรวม
>> ปีการศึกษา 2562       สรุปภาพรวม
>> ปีการศึกษา 2561       สรุปภาพรวม

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6