blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

รหัส คำอธิบายรายวิชา

 

ตรวจสอบชื่อ รหัส คำอธิบายรายวิชาภาษาต่างประเทศของศูนย์ภาษา  Clickแล้วพิมพ์รหัสรายวิชาที่ต้องการ 

รายวิชาภาษาต่างประเทศทั้งหมด       ( พิมพ์ VL )

English Courses รายวิชาภาษาอังกฤษ       ( พิมพ์ VLE ) 

Chinese Language Courses รายวิชาภาษาจีน     ( พิมพ์ VLC )

Japanese Language Courses รายวิชาภาษาญี่ปุ่น    ( พิมพ์ VLJ )

Korean Language Courses รายวิชาภาษาเกาหลี    ( พิมพ์ VLK )

ASEAN Language Courses รายวิชาภาษาอาเซียน    ( พิมพ์ VLA )

 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6