blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

Vision and Mission

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปรัชญา (Philosophy)

"ศูนย์รวมความรู้พหุภาษา พัฒนาศักยภาพสู่ชุมชน"
The VRU Language Center is the multilingual hub that unlocks language performance to develop communities.    


อัตลักษณ์ (Identity)
แหล่งทรัพยากรและบุคลากรด้านภาษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น

  
วิสัยทัศน์ (Vision)

"ศูนย์ภาษา เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์สอบมาตรฐานทางภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
 ในศตวรรษที่ 21" 
The VRU Language Center is a center for enhancing language skills and hosting standardized language tests for community development in the 21st century.


พันธกิจ (Mission)
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ ดังนี้
      1.  พัฒนาศักยภาพทางภาษา โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ให้ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตาม
           กรอบCEFR สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
      2.  ให้การบริการทางวิชาการด้านภาษาต่าง ๆ แก่ชุมชน
      3.  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านภาษาเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของท้องถิ่น
      4.  ส่งเสริมให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self-Access Learning)
      5.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายร่วมมือหลากหลายรูปแบบกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา


วัตถุประสงค์ (Objectives)

       1. เพื่อจัดการศึกษาพัฒนาบัณฑิตด้านภาษาต่างประเทศ และศักยภาพชุมชนในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
           (Productive Learning) ให้ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

       2. เพื่อบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในศตวรรษที่ 21  

       3. เพื่อวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน        


นโยบาย (Policies)

         1. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา
                1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
                       ในศตวรรษที่ 21 ให้ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบCEFRสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
                1.2  ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
         2. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
                2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น
                2.2 ให้ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
         3.นโยบายด้านงานวิจัย
                3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
                3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นำผลการวิจัยมาบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพชุมชน
 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6