blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

History

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ดังกล่าว
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยองกรณ์ จึงกำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีบุคลิกลักษณะตามที่ชุมชนต้องการ โดยมีจุดเด่นในด้านความสามารถทางภาษา และสถาบันฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไว้ว่าจะระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสากล โดยฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ แก่อาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จึงจัดตั้งศูนย์ภาษาขึ้น โดยมีทำเนียบผู้บริหารดังนี้  
1.  อาจารย์สมบูรณ์  วิภาวีนุกุล                    พ.ศ. 2543 - 2544
2.  อาจารย์อรวรรณ  ภัสสรศิริ                      พ.ศ. 2544 - 2545
3.  อาจารย์ศิริลักษณ์  บุญมา                       พ.ศ. 2545 - 2553
4.  อาจารย์อรอุมา  จริงจิตร                         พ.ศ. 2554 - กรกฎาคม 2555
5.  อาจารย์จิราภรณ์  ทองทวี                       กรกฎาคม 2555 - มิถุนายน 2565

6.  อาจารย์อิสรา  นามตาปี                          กรกฎาคม 2565 - ตุลาคม 2566
7.  อาจารย์ ดร.ประวิทย์ ธงชัย                     
ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน
 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6