blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

วิชา VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

 

​​​รายละเอียดและแนวการสอน วิชา VLE101  ภาคเรียนที่ 1/2564  (ภาคปกติ ภาคพิเศษและศูนย์สระแก้ว)   
ภาษาไทย  
คลิกอ่านรายละเอียด  /  ENGLISH Click


​​รายละเอียดและแนวการสอน วิชา VLE101  ภาคเรียนที่ 2/2563  (ภาคปกติ ภาคพิเศษและศูนย์สระแก้ว)   
ภาษาไทย  คลิกอ่านรายละเอียด  /  ENGLISH Click


​รายละเอียดและแนวการสอน วิชา VLE101  ภาคเรียนที่ 1/2563  (ภาคปกติและศูนย์สระแก้ว)   
ภาษาไทย  คลิกอ่านรายละเอียด  /  ENGLISH Click

รายละเอียดและแนวการสอน วิชา VLE101  ภาคเรียนที่ 1/2563  (ภาคพิเศษ) 
ภาษาไทย  คลิกอ่านรายละเอียด   ENGLISH Click


รายละเอียดและแนวการสอน วิชา VLE101  ภาคเรียนที่ 2/2562  (ภาคปกติ)   
ภาษาไทย  คลิกอ่านรายละเอียด  /  ENGLISH Click

รายละเอียดและแนวการสอน วิชา VLE101  ภาคเรียนที่ 2/2562  (ภาคพิเศษและศูนย์สระแก้ว) 
ภาษาไทย  คลิกอ่านรายละเอียด  ENGLISH Click


 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6