gallery - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
 • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

Gallery

Number 1, Moo 20, Phaholyothin Road, Klong Nueng Subdistrict, Klong Luang District, Pathumthani Province Postal Code 13180

Gallery Album

 • 5 พฤศจิกายน 2557

  ภาพกิจกรรม “โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ กิจกรรมทำกระทง”

 • 29 ตุลาคม 2557

  ภาพกิจกรรม “โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 1/57″

 • 15 ตุลาคม 2557

  ภาพกิจกรรมการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (ภาษาตากาล็อก ประเทศ

 • 7-22 ตุลาคม 2557

  ภาพกิจกรรม “โครงการอบรมภาษาอาเซียน +3″

 • 9-10 ตุลาคม 2557

  ภาพกิจกรรม “อบรมการใช้โปรแกรม Ellis สำหรับสายสนับสนุน”

 • 19 มีนาคม 2557

  ภาพกิจกรรม มอบ Username และอบรมวิธีการใช้ โปรแกรม Ellis

 • 3 สิงหาคม 2556

  ศูนย์ภาษาได้มีการจัดอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น เพื่อเตรียมพร้อมเข้

 • 21 Nov 2015_LC VRU Englis

  โครงการค่ายภาษาอังกฤษ LC VRU ประจำปีการศึกษา 1/2558 กลุ่มที่ 2 2

 • เตรียมพร้อมสอบ TOEIC

  ภาพกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมสอบ TOEIC สำหรับสา

 • โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒน

  22 พ.ย. 60 ศูนย์ภาษา จัดโครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ประ

 • 14Nov 2015 English Camp(L

  โครงการค่ายภาษาอังกฤษ LC VRU ประจำปีการศึกษา 1/2558 กลุ่มที่ 1

 • 25 nov 2015 krathong maki

  25Nov2015 VRU Language Center hosted a Krathong making activity,

 • 18 Nov 2015 โครงการเผยแพร

  กิจกรรมส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 1/58 วันพุ

 • Speak Out English course

  3 พ.ย.-3 ธ.ค.58 Speak Out English(Listening Speaking English Cou

 • 15/7/58 ศึกษาดูงาน IELE

  15 ก.ค.58. ศูนย์ภาษาวไลยอลงกรณ์ฯศึกษาดูงาน ณ สถาบันภาษาอังกฤษ มหา

 • 13 -14 ก.ค.58 ศึกษาดูงาน

  13 -14 ก.ค.58. ศูนย์ภาษาวไลยอลงกรณ์ฯ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษา มหา

 • 13-14/7/58 ศึกษาดูงาน ณ ส

  ศูนย์ภาษาวไลยอลงกรณ์ฯศึกษาดูงาน ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏน

 • 7 -12 มิ.ย. 58 โครงการอบร

  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษา

 • 29เม.ย.58 Promoting Inter

  9 April 2015 "Promoting International Language and Culture:J

 • 22 พ.ค.58 โครงการสอบวัดทั

  โครงการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 1

 • 14 สิงหาคม 2556

  กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

 • กิจกรรม OJT สำหรับอาสาสมั

  29-31พ.ค.62 บุคลากรศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวก

 • ประชุมศูนย์ภาษาครั้งที่1

  8 มกราคม 2567 เวลา 11.30น. อ.ดร.ประวิทย์ ธงชัย (หัวหน้างานศูนย์ภา

 • 18-21 พ.ค.58 โครงการอบรมภ

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสอบ TOEIC สำหรับบุคลากร วัน

 • 16 พ.ค.58 การสอบวัดระดับท

  การสอบวัดระดับทักษะภาษาจีน (HSK) ระดับ2 ระดับ3 วันที่ 16 พ.ค. 58

 • สอบ VRU GRAD ระดับบัณฑิตศ

 • 29 เม.ย.58 โครงการเผยแพร่

  ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ รอบรู้อาเซียน แข่งขันทักษะภาษา

 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้น

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมสอบ TOEIC สำหรับบุคลา

 • 1 เม.ย.58 English Competi

  - English Quiz Competition - Singing Contest

 • 24 ก.พ.-25มี.ค.58 โครงการ

  โครงการอบรมเสริมทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ร

 • 25 ก.พ.58 Promoting Inter

  Promoting International Language and Culture:CHINA Martial Art :

 • 1 - 4 ก.พ. 58 ค่ายเยาวชนน

  ตัวแทนนักศึกษาของมรภ.วไลยอลงกรณ์ฯร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนนานาชาติ &q

 • 12 พฤศจิกายน 2557

  ภาพกิจกรรม “โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ แข่งขันทักษะภาษ

 • 15 -17/7/58 English Camp

  15 -17 ก.ค. 58 ศูนย์ภาษา จัด English Day Camp สำหรับนักศึกษาสาขาว

 • Korean Food Cooking Activ

  Promoting International Language and Culture:Korea 1/2015 ศูนย์ภ

 • 2 พ.ย. - 2 ธ.ค.58 English

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสายวิชา

 • 10 Feb 2016 Promoting_Int

  9-10Feb2016 ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ :

 • 9 Oct 2017

  วันที่ 09 ต.ค.60 เวลา 09.00 น. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา

 • มุทิตาจิต..ด้วยสายใยแห่งร

  วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ศูนย์ภาษา นำโดยอาจารย์จิราภรณ์ ทองทวี หัวหน

 • กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอั

  วันที่ 8 พ.ย.60 ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี

 • LC HNY2020

  25 ธ.ค.62 ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับบุคลากร โดยมีกิจกรรมแลกเ

 • อบรม Edpex 2021

  วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ุ 2565 เวลา 08.30-16.30 น. หัวหน้างานศูนย์

 • ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื

  วันที่28ม.ค.2565 เวลา 14.00น.-15.30น.ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ

 • ศูนย์ภาษาประชุมอาจารย์ประ

  วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้อง LC202 ชั้น2 ศูนย์ภาษาจั

 • ประชุมศูนย์ภาษาครั้งที่1

  21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น. อาจารย์อิสรา นามตาปี (หัวหน้างานศูน

 • ประชุมศูนย์ภาษาครั้งที่2

  19 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00น. อาจารย์อิสรา นามตาปี (หัวหน้างานศูนย

 • ประชุมศูนย์ภาษาครั้งที่3

  24 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00น. อาจารย์อิสรา นามตาปี (หัวหน้างานศูนย

 • ประชุมศูนย์ภาษาครั้งที่4

  21 กันยายน 2566 เวลา 15.00น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็น

 • ประชุมศูนย์ภาษาครั้งที่5

  19 ตุลาคม 2566 เวลา 11.30น. อาจารย์อิสรา นามตาปี (หัวหน้างานศูนย์

 • ประชุมศูนย์ภาษาครั้งที่6

  8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00น. อ.ดร.ประวิทย์ ธงชัย (หัวหน้างานศูนย

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ

  29เม.ย.-3พ.ค.67 หัวหน้างานและคณะอาจารย์ งานศูนย์ภาษา เข้าร่วมโคร

 • 12-11-2019 อบรม IQA

  บุคลากรศูนย์ภาษาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตั

 • ประชุมศูนย์ภาษาครั้งที่2

  7 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00น. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6