Home - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

คลังแห่งภาษา เสริมสร้างปัญญา แก่มวลชน

ศูนย์ภาษา เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์สอบมาตรฐานทางภาษาเพื่อรองรับการศึกษาระดับนานาชาติ

GALLERY
@Language Center

คลังภาพกิจกรรมศูนย์ภาษา

img

>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรเตรียมพร้อมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาวันที่ 20 – 21พฤษภาคม2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปีวไลยอลงกรณ์ โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คลิ๊กดูรายชื่อ กลุ่มที่1  กลุ่มที่2  กลุ่มที่3
>> ยืนยันสิทธ์เข้าสอบ TOEIC (ฟรี) สำหรับนักศึกษา  Click
>> 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่  2/2559 (สอบ17พ.ค.60) Click

Read more!

 

img

 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6