blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

ลงทะเบียนอบรมVLET

รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET01-02-03-04 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รุ่นที่ 2 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565) 

(นักศึกษาที่อบรมช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.64 ที่จบคอร์สแล้ว สามารถลงชื่ออบรมในรอบนี้ต่อได้เลยโดยไม่ต้องรอเกรดออก)

(โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้แค่ครั้งละ1รายวิชา ไม่สามารถอบรมพร้อมกันได้ เช่น ลงVLET01 พร้อมกับ VLET02 ไม่ได้ เพราะต้องผ่านVLET01 ก่อนถึงจะอบรม VLET02 ได้)

 

****เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 มกราคม 2565***

         ►ลงชื่ออบรม VLET01 Click

        ►ลงชื่ออบรม VLET02 Click

        ►ลงชื่ออบรม VLET03 Click

        ►ลงชื่ออบรม VLET04 Click


 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6