blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

ลงทะเบียนอบรมVLET

รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET01-02-03-04 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2566 (มิ.ย.-ก.ค.66) 

(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้แค่ครั้งละ1รายวิชา ไม่สามารถอบรมพร้อมกันได้ เช่น ลงVLET01 พร้อมกับ VLET02 ไม่ได้ เพราะต้องผ่านVLET01 ก่อนถึงจะอบรม VLET02 ได้)

****เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิ.ย. 2566***

          ลงชื่ออบรม VLET01 Click

        ►ลงชื่ออบรม VLET02 Click

        ►ลงชื่ออบรม VLET03 Click

        ►ลงชื่ออบรม VLET04 Click

 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6