blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

ลงทะเบียนอบรมVLET

รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET02 และ VLET04 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2/2566 (ธ.ค.66) 
(รอบสุดท้าย)


(นักศึกษาสามารถลงทะเบียน VLET02 ได้ เมื่อผ่านการอบรม VLET01 มาแล้ว และลงทะเบียนVLET04 ได้เมื่อผ่านการอบรม VLET03 มาแล้วเท่านั้น)

****เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 พ.ย. 2566***

          

        ►ลงชื่ออบรม VLET02 Click

       
        ►ลงชื่ออบรม VLET04 Click

 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6