blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

ลงทะเบียนอบรมVLET

รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET01-02-03-04 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2/2565 (พ.ย.-ธ.ค.65) 

**นักศึกษาที่อบรมเทอม 1/65 (เดือน ก.ค.65) สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ด้วยตัวเองที่

>> http://lcvru.com/h8rsGtWm0w?p=blog&v=43ARYwX5oC  หากได้เกรด S แล้วสามารถลงอบรมต่อเนื่องได้เลย เช่น ได้เกรด S วิชา VLET01 แล้วสามารถลงอบรม VLET02ได้ และถ้าได้เกรด S วิชาVLET03 แล้ว สามารถลงอบรม VLET04 ได้**
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้แค่ครั้งละ1รายวิชา ไม่สามารถอบรมพร้อมกันได้ เช่น ลงVLET01 พร้อมกับ VLET02 ไม่ได้ เพราะต้องผ่านVLET01 ก่อนถึงจะอบรม VLET02 ได้)

 

****เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 พ.ย. 2565***

          ลงชื่ออบรม VLET01 Click

        ►ลงชื่ออบรม VLET02 Click

        ►ลงชื่ออบรม VLET03 Click

        ►ลงชื่ออบรม VLET04 Click

 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6