blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

เกรดอบรมวิชา VLET01-04 ปีการศึกษา2/2565(รุ่น2)


นักศึกษาสามารถพิมพ์รหัสนักศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการอบรมตามคอร์สที่อบรม
และหากผลอบรมเป็น I ให้นักศึกษา add line ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
ผลอบรมเป็น U ต้องลงอบรมใหม่


ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET01 ภาคปีการศึกษา 2/2565 รุ่น2ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET02 ภาคปีการศึกษา 2/2565 รุ่น2 ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET03 ภาคปีการศึกษา 2/2565 รุ่น2ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET04 ภาคปีการศึกษา 2/2565 รุ่น2

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6