blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

เกรดอบรมวิชา VLET02-04 ปีการศึกษา2/2566(รุ่นสุดท้าย)


นักศึกษาสามารถพิมพ์รหัสนักศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการอบรมตามคอร์สที่อบรม
และหากผลอบรมเป็น I ให้นักศึกษา add line ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
ผลอบรมเป็น U ต้องลงอบรมใหม่


ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET02 ภาคปีการศึกษา 2/2566 รุ่นสุดท้าย 

ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET04 ภาคปีการศึกษา 2/2566 รุ่นสุดท้าย

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6